Ние се грижим
за вашето здраве
Начало| Диагностични методи

Диагностични методи

Engel разделя историята на хирургията на епилепсията на 3 периода в зависимост от източника на информация за локализация на епилептогенната зона: период на семиологията на пристъпите, период на ЕЕГ-изследванията и период на образните изследвания. През първия период, интервенциите били планирани въз основа на семиологията на пристъпите и неврологичния преглед. През втория период, водеща роля за локализацията на епилептогенните области имали както семиологията на пристъпите така и ЕЕГ-изследванията. Третият период започва с въвеждането на нови изобразителни методи – структурни (компютърна томография - КТ и ядрено-магнитен резонанс - ЯМР) и функционални (позитронно-емисионна томография - ПЕТ, еднофотонната емисионна компютърна томография - EФЕКТ, функционален ЯМР и др.). През всеки следащ период епилептолозите не отричат, а продължават да използват постиженията на преходните периоди (Engel  1996).