Ние се грижим
за вашето здраве

ЕФЕКТ

Малко след ПЕТ, в началото на 80-те години на XX-век се въвежда и еднофотонната емисионна компютърна томография (ЕФЕКТ), при която се извършва сравнителен анализ на перфузията на различни мозъчи зони и епилептогените зони се изобразяват като ограничена иктална хиперперфузия или интериктална хипоперфузия (Bonte et al. 1983).

Фигура 2.2.4b

Пример за хиперперфузия на десния темпорален дял по време на пристъп

Развитието на компютърните технологии позволи извършването на триизмерна реконструкция на образите получени от ЯМР, междупристъпната ЕФЕКТ и пристъпната ЕФЕКТ. След обработка на данните от тези изследвания е възможно да се откроят и изобразят триизмерно областите от мозъчната кора, които се хиперперфузират по време на пристъп и следователно са вероятно епилептогенни. Тази техника е известна като SISCOM – MRI (subtraction SPECT coregistered to magnetic resonance imaging).