Ние се грижим
за вашето здраве

ПЕТ

Позитрон емисионната томография (ПЕТ) е метод за изобразяване и количествен анализ на тъканното разпределение на позитрон-излъчващи радионуклиди. От началото на 80-те години се извършват изследвания на мозъчния метаболизъм благодарение на ПЕТ с 18F-деоксиглюкоза (Phelps et al. 1979). Този метод се основава на факта, че енергийните нужди на мозъка се задоволяват почти изцяло от глюкозата доставена с кръвта. Ето защо нарушенията на невроналната активност са причина за промяна в глюкозната консумация. Епилептогенните зони се характеризират с интериктален хипометаболизъм и иктален хиперметаболизъм (Engel et al. 1982). За да се постигне  по-голяма специфичност на метода се въвеждат и белязани с радионуклиди молекули, които маркират различни неврорецептори или ензимни системи. Най-голямо приложение е намерил 11С –флумазенилът, който се залавя за ГАМА-А рецепторния комплекс на мястото на бензодиазепиновите молекули. В епилептогенните зони се открива намалена концентрация на рецептори за бензодиазепин (Savic et al. 1990).