Ние се грижим
за вашето здраве
Начало| Фондация Епилепсия | Устав на Фондация ЕПИЛЕПСИЯ

Устав на Фондация ЕПИЛЕПСИЯ

I. СТАТУТ И СРОК НА ФОНДАЦИЯТА

Чл.1. (1) Фондация „ЕПИЛЕПСИЯ”, наричана по-нататък в акта “Фондация” се учредява в съответствие с разпоредбите на Глава втора, Раздел II от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и придобива качество на юридическо лице с вписването и в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд.

(2) Фондацията се учредява като неправителствена и неполитическа организация с нестопанска цел.

Чл.2. Наименованието на Фондацията, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирана, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ номера се посочват в документите от кореспонденцията на Фондацията.

Чл.3. Фондацията не е ограничена със срок.

 

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.4. Седалището и адресът на управление на Фондацията са: Република България, гр.София, район „Подуене”, кв. „Суха река” 1 ул. „Витиня” №58, ет.2.

 

 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА.

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Чл.5. Фондацията се определя за осъществяване на  дейност в частна полза.

          Чл.6. Фондацията ще преследва следните цели:

1. Фондация „Епилепсия” се учредява с цел популяризиране и научно развитие на диагностиката и лечението на пациентите с епилепсия.

 Чл.7. Средства за постигане на целите на Фондацията:

1. поддържа интернет сайт, който дава информация относно разнообразните форми на епилепсия – причини за заболяване, методи за диагностика, медикаментозни и хирургични методи за лечение;

2. организира и финансира консултации с водещи в областта на епилептологията български и чужди специалисти– невролози, неврофизиолози, неврохирурзи, неврорадиолози, невропсихолози;

3. организира и участва в провеждането на национални и международни, научни и научно-популярни срещи по епилепсия;

4. финансира и подкрепя научно-изследователски проекти в областите диагностика и лечение на епилепсиите;

5. Фондацията реализира целите си в рамките на допустимото от действащите законови разпоредби и международни актове, като приема дарения, завещания и/или спонсорство от български и чуждестранни физически и/или юридически лица.

 

Чл.8. Предмет на дейнос на Фондацията:

1. извършване на издателска дейност- печатни и електронни издания 

2. извършване на рекламна дейност 

3.извършване на образователна, експертна, консултативна, популяризационна и посредническа дейност.

 4. осъществяване на всякакъв друг вид дейности в рамките на действащите законови разпоредби и международни актове, които спомагат за реализиране целите на Фондацията.

Чл.9. Фондацията  извършва допълнителната стопанска дейност в рамките на действащите законови разпоредби и международни актове, като

използва приходите за постигане на определените в учредителния акт- устава цели.

 

 IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Чл. 10. Имуществото на Фондацията се образува от:

1.първоначално дарение на учредителите при създаване на Фондацията, в размер на  80 (осемдесет) лв.

2.последващи дарения от учредителите.

3.дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и други организации, които добронамерено подкрепят целите на Фондацията.

4.приходи от вътрешни и международни проекти на Фондацията.

5.приходи от имуществото на Фондацията (лихви, курсови разлики, дивиденти), както и от извършване на допълнителната стопанска дейност.

Чл.11. (1) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, недвижимо и движимо имущество, вещни права, ценни книжа, права върху акции, права върху интелектуална собственост, дялово участие в сдружения и други имуществени права.

(2) Дарения или завещания в полза на Фондацията могат да се правят безусловно или под условие, в съответствие с нейните цели.

(3) Фондацията може да откаже да приеме дарения или завещания, направени с неприемливи за нея условия или противоречащи на нейните цели.

Чл.12. (1) Имуществото на Фондацията се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа (акции, облигации), права върху дялови вноски, права върху интелектуална собственост и по друг подходящ начин. Влагането трябва да гарантира доход за финансиране дейността и целите на Фондацията, и за запазване и увеличаване на имуществото и.

(2) Фондацията може да открива клонове и представителства в страната и чужбина, да учредява или да участва в учредяването на други организации с идеална цел и на търговски дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

 

 

 

Разходване на имуществото на Фондацията

 

 

Чл.13. Фондацията приема правила, които регламентират реда за извършване на осъществяваната от нея дейност.

Чл.14. Фондацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на закона и този учредителен акт.

Чл.15. Възмездно разпореждане с имуществото на Фондацията се извършва от Управителите.

 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

 

Чл.16. (1) Орган за управление на Фондацията е:

Управителят, който представлява и управлява.

(2) По решение на учредителите, управителите могат да бъдат повече от един.

(3) С решение на Управителя могат да се създават програмни и експертни съвети, със задачи да:

-                                  подпомагат изпълнението на програмите на Фондацията;

-                                  разработват становища по конкретни проблеми;

-                                  обсъждат и оценяват проекти и задачи;

-                                  обсъждат и дават становища по въпроси, свързани с контрол върху дейността на Фондацията;

-                                  обсъждат и дават становища по други въпроси, свързани с дейността на Фондацията.

 

(4) Управителя има следните правомощия:

1.приема Правила за вътрешния ред и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Фондацията;

2.приема основните насоки и програма за дейността на Фондацията;

3.приема годишния отчет за дейността на Фондацията;

4.приема отчета за дейността на Управителите;

5.взема решения за безвъзмездно разходване на имуществото на Фондацията, в случаите и по реда, предвидени в Учредителния акт;

6.взема решения за възмездно разпореждане с недвижимо и движимо имущество на Фондацията.

7.взема решения за откриване и закриване на клонове;

8.взема решения за участие в други организации;

9.утвърждава щатното разписание на служителите на Фондацията

10.взема решения по други въпроси – предвидени в Учредителния акт или закона.

 

                   

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

 

Чл.17. (1) Фондацията  може да прекрати своето съществуване по решение на Учредителите, взето с единодушие, при обявяването й в несъстоятелност или от съда, в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи.

           (2) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация.

      (3) Ликвидацията се извършва от единия управител или от определен от него ликвидатор.

 (4) Ако  избраният управител не назначи ликвидатор, той се определя от Софийски градски съд.

Чл.18. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Фондацията.

            (2) Учредителите вземат решение за разпределяне на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество след ликвидацията. Ако те не вземат такова решение, то се взема от Управителния съвет. 

 

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.19. (1)  Промени в този Учредителен акт могат да се правят от учредителите, както и по реда, предвиден в ЗЮЛНЦ.

(2) Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на този Учредителен акт, както и за неуредените в него въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и общото българско гражданско законодателство.

      (3) Учредителите овластяват Управителя на Фондацията, избран съгласно разпоредбите на този Учредителен акт-Устав, да извърши всички необходими действия за вписването й в Регистъра на Софийски градски съд.

Този Учредителен акт е приет единодушно от всички подписали го.

 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

 

     Красимир Цветков Минкин   
         
     Петя Стефанова Димова-Нелчинов

     Емануил Страхилов Найденов                  
           

     Росица Георгиева Танова